Logo - Věčná naděje VSTUPENKY
English

10. 11. 2021 | Winternitzova vila

VSTUPENKY

Život s hudbou v Terezíně


Přednáška doc. PhDr. Vojtěcha Blodiga, CSc., náměstka ředitele Památníku Terezín a PhDr. Zuzany Peterové o ghettu Terezín v době 2. světové války a o každodenním životě v této nelehké době a nelidských podmínkách.

Kristina Fialová - viola

Koupit vstupenky

Doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc.

V letech 1964 -1969 studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1970 tamtéž získal doktorát po obhájení práce Úloha Národní obce fašistické v politicko-mocenském systému předmnichovského Československa.


Jako historik pracoval na řadě výzkumných projektů k problematice historie Československa ve 30. letech 20. století a jako pedagog působil na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1975 obhájil kandidátskou disertační práci Antifašistické hnutí v Československu v letech 1936-1938 a v roce 1987 habilitační práci Německá protifašistická emigrace v Československu v letech 1933-1938.


Od počátku 80. let spolupracoval s historicko-dokumentační komisí ÚV SPB v Praze a svou výzkumnou činnost zaměřil na dějiny rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Podílel se mj. na přípravě encyklopedického slovníku Český antifašismus a odboj. V roce 1989 získal stipendium nadace Friedrich Ebert Stiftung v Bonnu, díky němuž studoval v archivu uvedené nadace a ve Spolkovém archivu v Koblenci.


Od roku 1990 působí v Památníku Terezín, kde se zabývá především výzkumem dějin terezínského ghetta. Publikoval práci Terezín v „konečném řešení židovské otázky“ 1941 – 1945, byl spoluautorem několika kolektivních publikací o problematice holokaustu a dějin Terezína, publikoval odborné články doma i v zahraničí, vedl autorské kolektivy zpracovávající scénáře pro několik stálých expozic umístěných v různých objektech Památníku Terezín, jakož i scénář pro národní expozici České republiky ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi, vytvořil scénáře řady dalších dočasných a putovních výstav Památníku Terezín nebo se na jejich tvorbě podílel.


V roce 1992 absolvoval studijní pobyt v Museum of Jewish Heritage v New Yorku. Od roku 2001 byl členem mezinárodního poradního sboru ministra vnitra Rakouské republiky Internationales Forum Mauthausen a působil v něm až do ukončení jeho činnosti na konci roku 2016. Od roku 2005 je členem Kuratoria bavorských památníků. Je členem výboru IC MEMO při mezinárodní organizaci muzeí ICOM a v letech 2007 – 2012 vykonával funkci předsedy tohoto výboru. Od roku 2004 je stálým členem delegace České republiky v mezivládním sdružení pro výzkum, připomínání a vzdělávání o holokaustu IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance, do roku 2014 neslo název International Task Force for Holoacust Remembrance, Education and Research), v němž je členem Akademické pracovní skupiny. Od roku 2015 je místopředsedou mezinárodního výboru Centra pro vzdělávání o Osvětimi a holokaustu ICEAH (International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust), které bylo zřízeno při Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi.


Podílí se na vzdělávací činnosti Památníku Terezín. Jako pedagog působí rovněž na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Od roku 1992 vykonává funkci zástupce Památníku Terezín.


Internationales Forum Mauthausen a působil v něm až do ukončení jeho činnosti na konci roku 2016. Od roku 2005 je členem Kuratoria bavorských památníků. Je členem výboru IC MEMO při mezinárodní organizaci muzeí ICOM a v letech 2007 – 2012 vykonával funkci předsedy tohoto výboru. Od roku 2004 je stálým členem delegace České republiky v mezivládním sdružení pro výzkum, připomínání a vzdělávání o holokaustu IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance, do roku 2014 neslo název International Task Force for Holoacust Remembrance, Education and Research), v němž je členem Akademické pracovní skupiny. Od roku 2015 je místopředsedou mezinárodního výboru Centra pro vzdělávání o Osvětimi a holokaustu ICEAH (International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust), které bylo zřízeno při Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi.


Podílí se na vzdělávací činnosti Památníku Terezín. Jako pedagog působí rovněž na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Od roku 1992 vykonává funkci zástupce ředitele a vedoucího historického oddělení Památníku Terezín.

PhDr. Zuzana Peterová

PhDr. Zuzana Peterová se narodila v Praze do židovské rodiny. Její rodina trpěla traumatem z doby druhé světové války, kdy v koncentračních táborech zahynulo okolo šedesáti jejích příbuzných. Otec Miloslav Schneider byl v padesátých letech ve vykonstruovaném procesu odsouzen na dlouhé roky do kriminálu.
PhDr. Zuzana Peterová
Z kádrových důvodů nemohla jít studovat na gymnázium. Podařilo se jí to až v roce 1966. Následně vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získala doktorát a titul PhDr. Po ukončení studia jí bylo bráněno získat odpovídající zaměstnání. Nastoupila do Zemědělských novin, kde pracovala jako redaktorka. V roce 1969 se provdala a narodily se jí čtyři děti. Při mateřské dovolené studovala psychologii a psychoterapii a svoji novinářskou praxi zúročila v psaní knih. V současné době působí jako psychoterapeutka a spisovatelka, která kromě své odborné práce s klienty napsala dvě desítky knih. Některé vypráví o spisovateli Otovi Pavlovi a jeho synovi Jiřím, nebo o rabínech Federovi a Sicherovi, jiné oslovují čtenáře, kteří mají problémy s láskou, vztahem k matce nebo se svými dorůstajícími dětmi v pubertě. V její tvorbě převládá humorný pohled na nejrůznější životní situace.
© 2022 Nadační fond VĚČNÁ NADĚJE
Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní e-mail: info@vecnanadeje.org
+420 721 585 178 (Irma Mrázková, ředitelka festivalu)