Logo - Věčná naděje VSTUPENKY
English

Erik Polák

Úvod
Život
Foto
Biblio
Člověk je velký svým snažením a svým dědictvím.

Erik Polák se vždy snažil aktivně zlepšit svět kolem sebe. Jeho poselství jsem formuloval při vzpomínkové schůzce k výročí jeho úmrtí ve větě (je to spíše odkaz): Pracujte na tom, abyste nezapomněli, nezapomínejte. Historie, kterou měl rád, kterou studoval a které zasvětil svoji práci, ukazuje mnoho hrůz a násilí, které si dnes ani nedovedeme úplně představit; a tedy s nimi počítat.

V historii je však také naděje, že i ty největší hrůzy skončí a lidé budou spolu tvořit lepší svět. O víře mnoho nehovořil; nebyl přesvědčen, že věční bohové mohou omezit hrůzy této planety. Erik Polák byl nadšeným komunistou od svých šestnácti let; první vážný střet s režimem prožil v roce 1956, kdy se skupinkou svých kamarádů byl přesvědčen o nutnosti a možnosti změny, kterou začali neúspěšně prosazovat. V roce 1968 již byl opatrnější, ale příchod vojsk důrazně a dlouhodobě odmítal. Rok 1968 využil hlavně ke své historické práci a vybral si téma dodnes aktuální, tj. počátky komunistických procesů u nás a v okolních zemích. Pracoval pak jako dělník na stavbě nebo účetní až do svého důchodu. Nebyl zlomený, ale v “jiné totalitě” jen velmi opatrně, aby neohrozil rodinu a především můj život, pěstoval protirežimní schůzky. Ačkoli jsme doma četli a hovořili nonkonformně, neměl jsem – nebo si to aspoň nepamatuji – žádné striktní příkazy co např. ve škole nesmím říkat, což dodnes nechápu. Podlomené zdraví a neutěšená situace v osmdesátých letech Erikovi přinesly řadu zdravotních problémů včetně operace cév na mozku.

Z Listopadu byl nadšen a tušil, že státní bezpečnost již není akceschopná a ÚV KSČ nerozhodne ve prospěch vojenského zásahu. Pak pookřál a pustil se také do politiky, ale jeho přesvědčením bylo, že nejdůležitější je jeho židovská minulost a z ní nejvíce Terezín. Ač věděl (a několikrát mi to říkal), že nelze zcela vysvětlit, co bylo hrozného a co bylo dobrého na Terezíně, pustil se velmi aktivně do práce na právě tomto úkolu. Zemřel uprostřed plánů, jak dále a lépe zajistit, abychom nezapomněli.

Jiří Polák, 2016


Post Scriptum
Milujte všechny lidi, kteří – ač neaspirují na své sochy a svá náměstí – se s otevřenou hlavou a zapáleným srdcem nestarají jen sami o sebe!
Erik Polák, dříve psáno Pollak, se narodil v roce 1929 v Praze v české židovské rodině.

Jeho život do roku 1946 je popsán podrobně v knize Tři kapitoly, proto zde jen velmi stručně: po smrti tatínka v roce 1941 prošel Terezínem, Osvětimí a táborem Mieroszow (dříve Friedland). Do Prahy se vrátil a z rodiny přežila jeho maminka, sestřenice Eva, sestřenice Judith v Palestině, teta Heda s manželem a jejich dětmi Ivanem a Maruškou. Také strýc Kája se vrátil.

Erik v roce 1946 jako 17-ti letý vstoupil do komunistické strany a pracoval do roku 1969 ve více či méně politických zaměstnáních (např. jako ředitel politických škol, v nakladatelství MF).

Vystudoval obor historie na Filosofické fakultě Karlovy university. Titul CSc získal v šedesátých letech (1964). Na jaře roku 1969 ukončil habilitační práci, která tehdy byla označená jako TAJNÁ (zde odkaz na její scan).

V roce 1956 se zapojil do skupiny, která se snažila o zásadnější změny politiky, ale neuspěli a museli čekat až do roku 1968. V roce 1969 byl z komunistické strany vyloučen.

Poté pracoval jako stavební dělník, účetní a plánovač; do důchodu odešel v roce 1987.

V roce 1988 dokončil první část své knihy vzpomínek, zde již zmíněné knihy Tři kapitoly.

V roce 1989 se aktivně zapojil do politiky a do činnosti jak Terezínské iniciativy, tak Památníku Terezín.

Jeho zdraví bylo podlomeno a po operaci mozku, po infarktu přeci jen náhle a nečekaně zemřel při léčbě srdce v nemocnici v roce 1996.

Článková bibliografie

POLÁK, ErikÚčinný pomocník propagandistické práce. (Recenze knihy S. Myslila a M. Klivara „Rukověť svazáckého propagandisty a agitátora“). Práce mladých. 1954, vol. 9, no. 21, s. 668-669

POLÁK, Erik. Štěstí je v boji. K vydání sborníku Antonín Zápotocký „O mládeži“. Práce mladých. 1956, vol. 11, no. 4, s. 100-102. 

POLÁK, Erik. K otázce rozpadu všenárodní koalice a nastolení vlády mezinárodní buržoazie v Československu v letech 1925-1926. Český časopis historický (ČČH). 1961, vol. 9 (59), no. 1, s. 17-41.

Polák, Erik. Všelidový stát a vytváření jednotné třídy družstevního rolnictva (v některých evropských socialistických zemích).   Příspěvky  k dějinám  KSČ. 1964, vol. 4,  no. 6, s. 835-861.

POLÁK, Erik. Živé otázky rozvoje socialistického státu. Filosofický časopis. 1964, vol. 12, s. 13-33.

MORAVEC, Jan. Na cestách k všelidové demokracii. Po XX sjezdu KSSS. Praha, NPL, 1964. Recenze: POLÁK, Erik. Příspěvky k dějinám KSČ. 1964, vol. 4, s. 609-613.

POLÁK, Erik. Na přechodu k nové linii. (Vývoj Maďarska po 20. sjezdu KSSS). Příspěvky k dějinám KSČ. 1966, vol. 6, no. 3, s. 352-375.

POLÁK, Erik. Vinna je strana? (Rozhovor). Zaps. G. Čapko. Rudé právo. 18.05.1968, s. 3.

MUNK, Jan; POLÁK, ErikMuzeum gheta v Terezíně. Roš Chodeš. 1991, vol. 53, no.10, s.12.

POLÁK, Erik. Terezínské zlomky. Právo lidu. 1991, vol. 94, 18.10.1991, s. 4.

POLÁK, Erik. Úloha časopisů v životě terezínských dětí a mládeže. In.Terezín v konečném řešení židovské otázky. Mezinárodní konference historiků k 50. výročí vzniku terezínského ghetta 1941-1945. Praha, LOGOS, 1992, s.137-143.

POLÁK, Erik. Terezínská republika ŠKID. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1993,  sv. 21,s.81-101.

POLÁK, Erik. K výročí osvětimského rodinného tábora. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1994,  sv. 22m s. 133-134.

POLÁK, Erik. Spravedlnost vykonaná a nevykonaná. (Případy bývalých velitelů terezínského gheta). Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1994, sv. 22, s. 7-24.

POLÁK, Erik. Spravedlnost vykonaná a nevykonaná - 2. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1995, sv. 23, s. 7-28, s. 29-42.

POLÁK, Erik. Terezín v  „konečném řešení židovské otázky“. In. Terezínský rodinný tábor v Osvětimi – Birkenau. Sborník z mezinárodní konference. Praha 7.-8. března 1944.

(Ed.) Brod, Toman – Kárný, Miroslav – Kárná, Margita. Praha, Melantrich, 1944, s. 15-34.

POLÁK, Erik. Perzekuce Židů v protektorátu v letech 1939-1941. In. Akce Nisko v historii „konečného řešení židovské otázky“  k 55 výročí první hromadné deportace evropských Židů. Mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Rondo, 1995, s. 174-182.

POLÁK, Erik. CHLÁDKOVÁ, Ludmila. Problematika antisemitismu a rasismu ve výchovně-vzdělávací práci Památníku Terezín. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1996, sv. 24, s. 134-140.

Pozn. Příspěvek byl přednesen na mezinárodním semináři „Rasismus včera a dnes“, konaném ve dnech 8.-10. listopadu 1995 v Praze.

POLÁK, Erik. Deníky terezínských vězňů. Deník MVDr. Karla Höniga. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1996, sv. 24, s. 121-132.

Knihy

POLÁK, Erik. O práci okresních výborů ČSM. Praha, Mladá fronta, 1954.

POLÁK, Erik. Cesty k všelidovému státu v některých evropských socialistických zemích. 1964, Ústav dějin KSČ. Kandidátská práce.

POLÁK, Erik (ed.). Živá minulost, úspěšný dnešek: XXIV. Obnovovací sjezd Československé sociální demokracie: Praha 24.-25. března 1990.Československá sociální demokracie. Praha, Právo lidu, 1990.

BLODIG, Vojtěch; CHLÁDKOVÁ, Ludmila; POLÁK, Erik. Muzeum ghetta Terezín. Terezín, Památník Terezín, 1992.  

BLODIG, Vojtěch; CHLÁDKOVÁ, Ludmila; POLÁK, Erik. Ghetto Museum Terezín. Terezín, Memorial Terezín, 1992.

BLODIG, Vojtěch; CHLÁDKOVÁ, Ludmila; POLÁK, Erik. Das Ghetto Museum Theresienstadt. Terezín, Gedenkstatte, 1992.

POLÁK, Erik. Tři kapitoly: Praha 1988. Praha, Sdělovací technika, 2006.

BLODIG, Vojtěch. Za Erikem Polákem (nekrolog). Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1996, sv. 24, s. 133.

Ke stažení

Partneři festivalu

Realizováno ve spolupráci s Národním divadlem v rámci projektu Musica non grata s podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Musica non grata

Generální partner

ALEF NULA, a.s.

Další partneři

PRE
Ministerstvo kultury ČR
Státní fond kultury
CYRRUS
RSBC

Podporovatelé

Accolade
Městská část Praha 1
CertiCon
Hotel Rott

Ve spolupráci

Polský institut Praha

Záštitu převzali

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ministryně pro místní rozvoj, 
paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury
ministr kultury, 
pan Lubomír Zaorálek
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
pan Radek Vondráček
Senát Parlamentu České republiky
předseda Senátu Parlamentu ČR, pan Miloš Vystrčil
Senát parlamentu ČR
předseda Senátu Parlamentu ČR,
pan Miloš Vystrčil
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha
Velvyslanec SRN v Praze,
Dr. Christoph Israng
Ustavni soud
předseda Ústavního soudu, 
pan Pavel Rychetský
Ústecký kraj
hejtman Ústeckého kraje, 
pan Jan Schiller
MMR ČR
ministryně pro místní rozvoj, paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury ČR
náměstek ministra kultury,
 pan Milan Němeček

Mediální partneři

Český rozhlas D-dur

Partner přednášky dne 1.3.2023

Winternitzova vila

Partner koncertu dne 8.3.2023

Stadler-trierNKČRCharitaAlzheimer Home Pitkovice

Koncert dne 21. 2. 2024 pod záštitou
Velvyslanectví USA v České republice

US Embassy

Partner koncertu dne 24. 2. 2024
Židovské muzeum v Praze

Židovské muzeum

Partner koncertu dne 14. 3. 2024
Národní knihovna ČR

Národní knihovna České republiky

Partner koncertu dne 27. 3. 2024
C. Bechstein Pianocentrum Praha

C. Bechstein

Koncert 21. 4. se koná ve spolupráci
s Volmanovou vilou

Volmanova vila

Poděkování

členům klubu Podporovatelů
Personal Connect s.r.o.

Přihlašte se k odběru newsletteru

* povinné pole
© Nadační fond Hudba pro Věčnou naději
Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní e-mail: info@vecnanadeje.org
+420 721 585 178 (Irma Mrázková, ředitelka festivalu)